POLICY OM ANVÄNDARES RÄTT TILL INTEGRITETSSKYDD

Senast ändrad :December15, 2020

Vi på 1.1. EV METER Ltd. (”vi,” ”oss,” ”vår” eller ”Företaget”) värdesätter våra användares integritetsrättigheter. Således har vi utformat denna Policy om användarnas rätt till integritetsskydd (“Policy om användares rätt till integritetsskydd” or “Policy”) som en översikt över dina rättigheter angående dina personuppgifter, enligt följande lagstiftning:

(i) EU: s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”), som ska gälla dig om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EEA”); och

(ii) California Consumer Privacy Act från 2018 (“CCPA” eller “Lag”) som ska gälla dig om du är en “invånare i Kalifornien”, enligt definitionen i CCPA.

Denna policy är en integrerad del av vår Integritetspolicy. Alla termer som används häri och inte definieras ska ha den betydelse som tillskrivs dem i intgritetspolicyn.

Denna policy gäller endast dina rättigheter med avseende på personuppgifter (som definieras i tillämplig lag) som behandlas av oss. Om du vill skicka in en begäran om att utöva någon av dina rättigheter ska du fyll i formuläret som finns på: https://www.evmeter.com/sv/data-subject-request/ och skicka det till oss på privacy@nayax.com.

Din rättighet att bli informerad

Du har rätt att bli informerad med avseende på företagets information (t.ex. namn, adress, etc.), samt varför och hur vi behandlar personuppgifter. Denna rättighet inkluderar bland annat rätten att bli informerad om företagets identitet, skälen och vår lagliga grund för behandling av personuppgifter och ytterligare information som är nödvändig för att säkerställa en rättvis och transparent behandling av personuppgifter. Du har dessutom rätt att bli informerad om de kategorier av personlig information som samlats in, sålts och yppats av oss under de senaste 12 månaderna. Vi ser därför till att vårt integritetsmeddelande visar allt ovan och uppdateras var 12: e månad.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära att vi bekräftar om vi behandlar vissa personuppgifter som rör dig, samt rätten att erhålla en kopia av sådana personuppgifter, tillsammans med ytterligare information om hur och varför vi använder dessa personuppgifter. Efter att vi har mottagit en sådan begäran, analyserar och fastställer vi riktigheten och lämpligheten för en begäran om åtkomst och förser dig med tillämplig bekräftelse på behandlingen, kopian på personuppgifterna eller en beskrivning av personuppgifterna och kategorierna av behandlade uppgifter, syftet med detta för vilken sådan information lagras och behandlas, och detaljer om källan till personuppgifterna om de inte tillhandahållits av dig. Vårt svar som finns beskriven ovan kommer att ges inom den period som krävs enligt lag (se ytterligare information under “Svarstid och format” nedan). Trots ovanstående, ger GDPR och CCPA olika skydd med avseende på denna rättighet. GDPR gör det möjligt till åtkomst av alla personuppgifter som behandlas av en personuppgiftsansvarig. Dock gäller rätt till CCPA-åtkomst endast för personuppgifter som samlats in under de 12 månader som föregick den registrerades begäran.

Rätten till korrigering

Om personuppgifter som vi lagrar inte är korrekta, ofullständiga eller inaktuella kan du begära att vi uppdaterar sådana så att de blir korrekta. Vidare, i händelse av att vi har vidarebefordrat felaktig information om dig till en tredje part, har du också rätt att påpeka för oss att informera dessa tredje parter om att den relevant informationen ska uppdateras.

Radering av rättigheter (”rätt att glömmas bort” eller ”rätt till radering”, i förekommande fall)

Vi är lagenligt skyldiga att uppfylla en begäran om att radera personuppgifter om: uppgifterna inte längre krävs för det ursprungliga syftet som de behandlades för, och inget nytt lagligt syfte finns för dess fortsatta behandling; den rättsliga grunden för behandlingen är den registrerades samtycke och sådant samtycke dras tillbaka; den registrerade utövar sin rätt att invända mot vår behandling av hans eller hennes personuppgifter, och vi har inga tvingande grunder att behandla uppgifterna; Personuppgifterna behandlas olagligt; eller radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla gällande lagar.
Dessutom, om vi överför personuppgifter till en tredje part, har en registrerad också rätten att tvinga oss att meddela till tredje part att informationen ska raderas. Rätten att radera är inte absolut. Även om en registrerad ingår inom en av de kategorier som beskrivs ovan har vi rätt att neka den registrerades begäran och fortsätta behandlingen av uppgifter om sådan behandling är (beroende på relevant lag som kan gälla dig): nödvändig för att uppfylla skyldigheter i lagstiftning eller bestämmelser; nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; är nödvändig för vetenskaplig forskning etc.; nödvändigt för att ingå och utföra ett kontrakt mellan dig och oss; nödvändigt för att upptäcka säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet eller lagligen beivra de som är ansvariga för aktiviteten; nödvändigt att spåra för att identifiera och reparera fel som skadar befintlig avsedd funktionalitet; eller enbart för vårt interna bruk som är rimligt anpassat till dina förväntningar baserat på vårt förhållande till dig – allt i enlighet med tillämpliga lagar.

Rätt till invändningar

Med avseende på personuppgifter som behandlas av oss enligt den rättsliga grunden för våra legitima intressen (såsom direktmarknadsföring), kan du invända mot vår behandling på sådan grunder. Men även om vi får din invändning tillåts vi fortsätta behandlingen av personuppgifterna i händelse av att (med förbehåll för tillämpliga lagar och föreskrifter):

(i) våra legitima intressen för behandling åsidosätter dina rättigheter, intressen och friheter.

(ii) behandlingen av sådana personuppgifter är nödvändig för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett rättsliga tvister eller rättigheter etc.

Rätten till begränsning

En registrerad kan begränsa syftet för vilket vi kan behandla hans/hennes personuppgifter. Våra aktiviteter för behandling kan vara begränsade om: noggrannheten i uppgifterna bestrids; behandlingen är olaglig och den registrerade begär begränsning istället för radering; vi behöver inte längre uppgifterna för dess ursprungliga syfte, men uppgifterna krävs fortfarande för att fastställa, utöva eller försvara juridiska rättigheter; eller med tanke på hänvisning till tvingande hänsyn i samband med en begäran om radering.

Dataportabilitet

Du kan begära att vi skickar eller ”flyttar” dina personuppgifter som vi förvarar till en tredje part. Dock ska noteras att GDPR och CCPA tillämpas annorlunda för denna rättighet, och därmed kommer vi att hantera detta enligt din relevanta jurisdiktion.

Inte sälja

Du har rätt att veta vilka personuppgifter som säljs, till vem och i vilket syfte. Du har också rätt att begära att dina uppgifter inte säljs. Notera att ”sälja” uppgifter under CCPA innefattar all överföring av data i syfte att ta emot värdefulla varor.

Icke-diskriminerade

Enligt CCPA får du inte diskrimineras för ditt utövande av några av dina rättigheter, inklusive: genom att nekas varor eller tjänster; debiteras olika avgifter för varor eller tjänster, inklusive genom nyttjande av rabatter eller andra förmåner eller genom att ålägga påföljder; med att det skulle framkastas för dig att du kommer att få ett annat pris för varor eller tjänster om du utövar dina rättigheter. Trots ovanstående är det tillåtet att inrätta system för att ge ekonomiska incitament och du kan välja att bli en del av dem.

Svarstider och format

1. Tid. Vi strävar efter att besvara på en verifierbar konsumentförfrågan utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 30 dagar från mottagandet av begäran med förbehåll för GDPR och mellan 10-45 dagar från mottagandet av en begäran som omfattas av CCPA.
2. Förlängning.. Skulle vi behöva mer tid informerar vi dig skriftligen om anledningen och omfattningen av förlängningsperioden. Vårt svar till dig förklarar också skälen till att vi inte kan uppfylla en begäran, om tillämpligt. För förfrågningar om dataportabilitet väljer vi ett format för att tillhandahålla dig dina personuppgifter som är lätta att använda och ska tillåta dig att överföra informationen från en enhet till en annan enhet utan hinder.
3. Avgifter. Vi tar inte ut några avgifter för att behandla eller besvara på din verifierbara konsumentförfrågan om den inte är överdriven, upprepad eller uppenbart ogrundad. Om vi fastställer att begäran berättigar en avgift, kommer vi att berätta varför vi tog ett sådant beslut och ge dig en kostnadsberäkning innan du slutför din begäran. Observera vidare att du enligt CCPA inte har rätt att skicka in fler än 2 förfrågningar inom en 12 månaders period.

Skicka en förfrågan genom att:

Skicka post till oss på: privacy@nayax.com