Integritetspolicy

Senast ändrad: December 2020

 1. Allmänt
  1. EV METER Ltd. (”vi,” ”oss,” ”vår” eller ”Företaget”) har åtagit sig att skydda våra affärspartners, besökares, kunder och slutanvändares integritet (alla enligt definitionen nedan). Företaget tar ett antal försiktighetsåtgärder och har implementerat vissa mekanismer för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter (enligt definitionen nedan), samt för att följa tillämplig lagstiftning om integritet och dataskydd.
  2. Varje referens till ”vi,” ”oss,” ”vår” eller ”Företaget” är en referens till alla företagets anslutna företag, inklusive Nayax Ltd. (”Nayax”), vårt moderbolag, såväl som det lokala företaget som driver vår webbplats tillgänglig på https://www.evmeter.com/ (”Webbplats”), andra enheter i Nayax koncernen och dotterbolag som är involverade i vår aktivitet om databehandling (t.ex. lokala distributörer).
  3. Företaget erbjuder laddningsstationer för elbilar, tillgängliga i piedestal och väggmonterade stilar som är kompatibla med både amerikanska och EU-standarder (the ”Produkten”). Produkten inkorporerar också Nayax VPOS Touch-teknik, en allt-i-ett-lösning för kontantlösa betalningstransaktioner och integrerad telemetri. Produkten tillsammans med alla tjänster som tillhandahålls genom den och däri samt alla tjänster som är tillgängliga via vår webbplats kommer att kallas kollektivt häri som ”Tjänster”. Notera att din användning av en eller flera av företagets tjänster också kan regleras av ett tillämpligt avtal (som definieras nedan), och kan också inkludera, beroende på din jurisdiktion, att fylla i formulären Känn din kund (KYC) som krävs enligt tillämpliga bestämmelser om penningtvätt.
  4. Denna integritetspolicy (the “Integritetspolicy”) är en integrerad del av våra Användarvillkor Användarvillkoroch reglerar insamling, bearbetning, användning och överföring av data av oss (eller för vår räkning) och vår integritetspraxis med avseende på de uppgifter som samlas in via våra tjänster från: (i) personer som besöker och använder denna webbplats (“Besökare”); (ii) personer som köper någon av de produkter/tjänster som erbjuds via webbplatsen (”Kunder”); (iii) våra affärspartners som återförsäljer produkten till slutanvändare eller som installerar och använder produkten i deras lokaler för användning av slutanvändare (”Affärspartners”); och (iv) kunder till våra affärspartners som har köpt produkten för deras personliga användning eller som använder produkten på en affärspartners lokaler (”Slutanvändare”). Alla (i)-(iv) ovan ska häri också kallas “du” eller “Användare”.
  5. Eventuell terminologi med versaler som används och inte definieras häri, ska ha den betydelse som tillskrivs dem i Användarvillkor.

   

  SAMMANDRAG:

   

  • Du är enligt lag inte skyldig att förse oss med personuppgifter. Att dela personuppgifter med oss är helt frivilligt
  • Vår webbplats och/eller tjänster är avsedda för personer som är över 18 år. Den som är under 18 år eller som anses vara ett barn i sin jurisdiktion hart inte tillåtelse att använda webbplatsen eller tjänsterna. Upphör omedelbart med användning av webbplatsen och tjänsterna om du anses vara barn eller om du är under 18 år.
  • Beroende på din jurisdiktion kan du ha rätt att utöva vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter, vilket kan innefatta begäran om att granska, ändra, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Notera att i händelse du begär att radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan din användning av tjänsterna vara begränsad. Granska vår policy om användarrättigheter för att lära dig mer om de rättigheter du kan ha i förhållande till dina personuppgifter.
  • Vi delar personuppgifter med tredje part i samband med tillhandahållandet av tjänsterna till våra användare, eller under andra begränsade omständigheter som anges här.
  • Skulle du ha några frågor eller önskemål angående behandlingen av dina personuppgifter, eller om du annars vill kontakta oss i samband med denna integritetspolicy, ska du skicka ett e-postmeddelande till: privacy@nayax.com

   

 2. Ytterligare villkor som kan gälla dig
  1. Ytterligare villkor kan gälla dig med avseende på de tjänster du har köpt från företaget, vilket kommer att anges i det tillämpliga avtalet som verkställs mellan dig och företaget (“Avtalet”).
  2. Om du använder tjänsterna som affärspartner enligt ditt avtal, kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med vårt avtal och denna integritetspolicy. Dessutom kommer ytterligare villkor att gälla för dig i samband med behandlingen av personuppgifter angående dina slutanvändare, som anges närmare i Tillägg för databehandling(“DPA”).
  3. Notera att om du är slutanvändare, ska du också granska integritetspolicyn för den affärspartner som tillhandahåller tjänsterna.
  4. Denna integritetspolicy ska inte tolkas på något sätt som ett undantag från Användarvillkoren eller något annat tillämpligt avtal som ingåtts mellan dig och företaget.
  5. Denna integritetspolicy tillhandahåller information som krävs enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”), som bara kanske bara gäller dig om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”). Om du dessutom är bosatt i Kalifornien och CCPA gäller dig (omfattas av relevant CCPA-bestämmelse), ska du granska vår CCPA-integritetsmeddelande för mer information gällande dina rättigheter och information som du har rätt till enligt CCPA.
 3. Ändringar av denna integritetspolicy
  1. Vi förbehåller oss rätten att periodvis se över eller uppdatera denna integritetspolicy. Alla ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när den reviderade integritetspolicyn publiceras på vår webbplats. Det senaste revideringsdatumet kommer att avspeglas i “Nyligen ändrad ”rubrik högst upp i denna integritetspolicy.
  2. Vi kommer att göra rimlig ansträngning att tillhandahålla dig meddelanden i händelse av att vi implementerar ändringar som väsentligt ändrar vår praxis gällande integritetsskydd, ifall vi blir skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar den här sidan för att säkerställa att du har förstått vår praxis gällande integritetsskydd och att du kontrollerar om det finns några ändringar.

4 Vad är personuppgifter och vilka uppgifter samlar företaget in från dig?

“Personuppgifter” eller “Personlig information ” (som här kallas kollektivt “Personuppgifter ”), betyder all information som identifierar eller rimligen kan antas använda för att identifiera en fysisk person, inklusive men inte begränsat till, för- och efternamn, telefonnummer, e-post adress, unika online-identifierare, IP-adress, faktureringsinformation, information om hushåll, unik enhetsinformation etc.
“Icke personuppgifter”, betyder icke identifierbar aggregerade uppgifter, såsom teknisk information som överförs av användarens enhet och samlad användning av webbplatsen. Dessa uppgifter används inte för att identifiera individer.

4.1Vi använder personuppgifter för begränsade syften, vilket förklaras i tabellen nedan.

Typ av användare och data Syften med bearbetning Rättslig grund enligt GDPR
Kunder
När du gör inköp via webbplatsen kommer du att bli ombedd att tillhandahålla oss leveransinformation som innefattar för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, stat, stad och faktureringsinformation (dvs. kreditkortsuppgifter).
 • För att administrera vår relation med dig, förse dig med den hårdvara som du köpte online och erhålla betalning från dig.
 • Vi kan också komma att använda sådana personuppgifter för att skicka e-postmeddelanden eller andra meddelanden om oss eller våra tjänster. Du kan ta bort dina personuppgifter från vår e-postlista och sluta ta emot kommunikation av säljfrämjande karaktär från oss genom att följa länken för avregistrering längst ner i varje meddelande eller genom att skicka e-post till oss på: privacy@nayax.com.
 • Fullgörande av ett kontrakt som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på den registrerades begäran innan ett kontrakt ingås.
 • Legitima intressen, med avseende på vår PR-kommunikation med dig.
Affärspartner
Om du är affärspartner kan du bli ombedd att tillhandahålla vissa personuppgifter, som ditt fullständiga namn, e-postadress, företag, företagets titel, land, affärstyp (t.ex. bransch, etc.) finansiell information.Notera att som förklarats ovan, kan ytterligare villkor tillkomma som gäller dig som affärspartner, inklusive villkoren i ditt avtal och DPA.
 • För att administrera vår relation med dig, tillhandahålla tjänsterna, säkerställa att fakturering av tjänster eller produkter som du upphandlar och köper och erhålla betalning från dig.
 • Vi kan också komma att använda sådana personuppgifter för att skicka e-postmeddelanden eller andra meddelanden om oss eller våra tjänster. Du kan ta bort dina personuppgifter från vår e-postlista och upphöra med att ta emot kommunikation av säljfrämjande karaktär från oss genom att följa länken för avregistrerings längst ner i varje meddelande eller genom att skicka e-post till oss på privacy@nayax.com
 • Fullgörande av ett kontrakt som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på den registrerades begäran innan ett kontrakt ingås.
 • Legitima intressen, med avseende på vår PR-kommunikation med dig.
Slutanvändare
Om du är slutanvändare kan vi komma att behandla din kontaktinformation som ditt fullständiga namn, e-postadress och postadress. Vi kan också komma att behandla din faktureringsinformation, din registreringsskylt, tid och datum då du använde produkten och din exakta geografiska plats när du använde tjänsterna.
 • För att tillhandahålla tjänsterna ska du säkerställa korrekt fakturering av alla tjänster som upphandlas och erhålla betalning från dig.
 • För drift, tillhandahållande, underhåll, skydd, hantering, anpassning och förbättring av våra tjänster och det sätt på vilket vi erbjuder dem; förbättra din upplevelse med tjänsterna; granska och spåra användningsstatistik och upptäcka bedrägerier, säkerhetsfrågor eller tekniska problem.
 • Vi eller våra affärspartners (antingen fristående eller genom användning av kakor) kan använda dessa uppgifter, med förbehåll för ditt samtycke (om tillämpligt), för att visa riktade annonser på produkten när du använder den.
 • Fullgörande av ett kontrakt som den registrerade är part i.
 • Behov av att behandla för ändamålen med våra legitima intressen.
 • Ditt samtycke, om du gav det.
Besökare
När du besöker vår webbplats loggar vi din IP-adress. Vi samlar in ytterligare identifieringar online via kakor som placeras i din webbläsare. Sådan information kan innefatta typ av operativsystem som används, webbläsartyp, åtkomsttid och datum, klickström, dina handlingar när du besöker webbplatsen, surfdata (t.ex. dirigera webbadresser), sökfrågor, webbläsarhistorik och ungefärlig plats.
I den händelse du väljer att skicka ett inlägg som ska laddas upp till vår blogg kommer vi att behandla kontaktinformationen som du angav oss samt innehållet i det inlägg du skickade till oss.
 • Vi samlar in denna typ av information som ändamål för drift, tillhandahållande, underhåll, skydd, hantering, anpassning och förbättring av vår webbplats och tjänster och det sätt på vilket vi erbjuder dem; förbättra din upplevelse med webbplatsen och tjänsterna; granskning och spårning av användningsstatistik och trafikflöde, och detektera bedrägerier, säkerhetsskydd eller tekniska problem i samband med webbplatsen och tjänsterna.
 • Vi kommer att använda informationen som du gav oss i samband med ditt inlägg för vår blogg för att vi ska kunna publicera ditt inlägg på vår webbplats.
 • Behov av att behandla för ändamålen med våra legitima intressen.
 • Ditt samtycke, om du gav det.
Kontaktuppgifter
Om du på frivillig basis kontaktar oss i någon form, för eventuella förfrågningar eller för att meddela oss om något, kan du behöva förse oss med viss information som ditt namn och din e-postadress som vi sedan kommer att behandla.
Vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för att besvara dem, ge dig support och hjälpa dig eller tillhandahålla andra tjänster som du kan begära.
 • Fullgörande av ett kontrakt som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på den registrerades begäran innan ett kontrakt ingås.
 • Behov av att behandla för ändamålen med våra legitima intressen.

 

4.2 Dessutom kan vi använda vissa personuppgifter för att förhindra potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter, bedrägeri, förskingring, intrång, identitetsstölder och allt annat missbruk av webbplatsen eller tjänster och verkställa Användarvillkoren, eller något av våra avtal som vi kan ha med dig, liksom för att skydda säkerheten eller integriteten hos våra databaser, webbplatsen och tjänsterna och för att vidta försiktighetsåtgärder mot rättsligt ansvar. Sådan behandling baseras på våra legitima intressen.

4.3 Icke personuppgifter, aggregerade och statistiska eller på annat sätt anonymiserade uppgifter kan delas utan begränsning med tredje part efter vårt gottfinnande. Denna information innehåller inga personuppgifter och används för att utveckla innehåll och tjänster för våra användare.

 1. Kakor Vi använder datafiler som kakor, pixeltaggar, ”Flash-kakor” eller andra lokala lagringsfiler som tillhandahålls av din webbläsare eller tillhörande applikationer (“Kakor”) på vår webbplats och produkter. Vi använder dessa tekniker för att känna igen dig som en specifik besökare eller slutanvändare; anpassa vår webbplats eller produkter, innehåll och reklam; mäta effektiviteten i marknadsföring; bidra till att säkerställa att din kontosäkerhet inte äventyras; mildra risker och förebygga bedrägerier; och för att främja förtroende och säkerhet på hela vår webbplats. Läs vår Kakpolicy för mer information om de kakor vi använder på vår webbplats. Du kan när som helst programmera din webbläsare för att blockera kakor eller använda plattformen för hantering av kakor inbäddad på vår webbplats. Dock det är viktigt att du blir medveten att om du väljer att göra detta kan detta hindra oss från att tillhandahålla en del eller alla tjänster till dig.
 2. Kommer företaget att dela mina personuppgifter?
   Vi delar personuppgifter under följande omständigheter:

  1. Vi delar personuppgifter om kunder och slutanvändare med bearbetningsföretag av kreditkort, kreditleverantörer och kreditkortsföretag i syfte att behandla betalningar med kreditkortsbetalningar med avseende på köp som gjorts via webbplatsen eller för att betala för användningen av produkten och tjänsterna.
  2. Vi arbetar med flera leverantörer inom olika verksamhetsområden med avseende på webbplatsen, produkterna och tjänsterna. Sådana tredje parter understödjer oss att driva webbplatsen och tjänsterna, bedriva vår affärsverksamhet, utöka vår verksamhet eller betjäna dig och personalisera din upplevelse med avseende på tjänsterna. Dessa leverantörer inkluderar men är inte begränsade till: bedrägeribekämpningstjänster, molnlagringstjänster, faktureringstjänster, marknadsförings-, underhålls- och tekniktjänstleverantörer.
  3. Vi kan dela dina personuppgifter med ett moderbolag, dotterbolag, samriskföretag eller andra företag som är under gemensam kontroll med oss (“Dotterbolag”). Utöver detta kan vi dela information, i händelse av en företagsaffär (t.ex. försäljning, fusion, konsolidering, etc.), under förutsättning att våra dotterföretag eller förvärvande företag omfattas av de skyldigheter som anges här med avseende på dina personliga uppgifter.
  4. För att uppfylla ett rättsligt krav, för rättsskipning, för att skydda dina vitala intressen eller andras vitala intressen, för att skydda säkerheten eller integriteten i våra databaser eller tjänsterna, för att vidta försiktighetsåtgärder mot rättsligt bindande förpliktelser eller för skydd eller verkställighet av våra lagliga rättigheter.
 3. Kommer mina personuppgifter att överföras internationellt?
  1. Våra databaser är för närvarande lokaliserade i Tyskland, Israel och i USA och en del av våra bearbetningsaktiviteter sker i Israel. Europeiska kommissionen har beslutat att Israel säkerställer en adekvat nivå av integritet och dataskydd, och i enlighet med GDPR är överföringen av personuppgifter till Israel lagligt och kräver inget särskilt tillstånd.
  2. All framtida överföring av personuppgifter utanför EU till ett tredje land (annat än Israel) ska ske i enlighet med tillämplig lag, inklusive, om så krävs enligt tillämplig lag, genom att tillhandahålla adekvat skydd eller på annat sätt genomföra lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av våra användares rättigheter.
 4. Nyhetsbrev och e-postmarknadsföring.
  Vi kan komma att skicka besökare eller kunder som har gett oss sitt samtycke till att vi gör det (om det krävs enligt tillämplig lag) information om nya produkter, funktioner, aktiviteter, tjänster och periodiska meddelanden eller nyhetsbrev. Du kan när som helst välja bort sådan kommunikation antingen genom att: (i) använda funktionen “säg upp prenumerationen” som finns i meddelandet; eller (ii) skicka oss ett e-postmeddelande till: privacy@nayax.com med din begäran om att välja bort sådan kommunikation.
 5. Vilka användarrättigheter har du rätt till?
  Eftersom olika användare har olika integritetsrättigheter enligt tillämpliga lagar, ger vi dig möjligheten att utnyttja vissa val, rättigheter och kontroller i samband med dina uppgifter, beroende på ditt förhållande till oss och tillämpliga dataskyddslagar i din jurisdiktion. Till exempel, om du är en besökare eller en kund kan du ha rätt till olika rättigheter enligt gällande dataskydd och integritetslagar, som kan innefatta (beroende på din jurisdiktion):

  • Rätten att bekräfta huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte ;
  • Rätten att få åtkomst till personuppgifter som vi behandlar om dig;
  • Rätten att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade ;
  • Rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter (i den mån det är praktiskt och tillämpligt);
  • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, i den mån det är tillämpligt;
  • Rätten att begära flyttbarhet av dina personuppgifter;
  • Rätten att inlämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet eller nationell myndighet;
  • Rätten att dra tillbaka ditt samtycke , med förbehåll för lagliga eller avtalsenliga begränsningar;
  • Rätten att inte bli diskriminerad när du begär att utöva dina rättigheter;
  • Rätten att lämna in en begäran om att välja bort (t.ex. ”sälj inte”), där så är tillämpligt;

  Läs mer om dessa rättigheter och hur du kan utöva dem Policy om användarrättigheter.
  Vi ger dig möjligheten att utöva dina rättigheter, beroende på ditt förhållande till oss. Om du vill utöva någon av eller alla ovanstående rättigheter, ska du hämta hem vår Formulär med begäran av den registrerade och skicka oss det ifyllda formuläret till: privacy@nayax.com.
  Vi förbehåller oss rätten att begära rimliga bevis för att kunna verifiera din identitet innan vi förser dig med sådan information, i enlighet med tillämplig lag.

 1. Barn
  Vår webbplats och våra tjänster som tillhandahålls genom den är en publik webbplats som inte riktar sig till någon person som anses vara ett ”barn” enligt tillämplig lag (dvs. 16 år om du är bosatt i EU eller USA). Alla som anses vara barn eller är under 18 år ska inte använda vår webbplats eller tjänsterna. Om vi blir medvetna om att ett barn eller någon under 18 år har tillhandahållit oss personuppgifter kommer vi att radera sådan information från våra databaser.
 2. Hur skyddar vi dina uppgifter?
  Vi implementerar åtgärder för att minska riskerna för skada, förlust av information och obehörig åtkomst eller användning av information i enlighet med tillämplig lag. Vi antar lämplig och allmänt accepterad insamling av uppgifter, lagring och bearbetningsmetoder och säkerhetsåtgärder för att skydda oss mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av dina personuppgifter. Din betalningsinformation är säker i enlighet med standarden för PCI-DSS. Dessa åtgärder kan emellertid inte ge fullständig säkerhet för all din information. Även om vi försöker göra allt för att skydda dina personuppgifter, är det inte någon garanti och du kan inte med rimlighet förvänta dig att tjänsten och dess relaterade databaser kommer att vara immuna från eventuella felaktigheter, funktionsstörningar, icke tillåten avlyssning eller åtkomst, eller andra typer av missbruk och felaktig användning.
 3. Lagring av uppgifter
  Om du inte instruerar oss på annat sätt i enlighet med tillämpliga lagar, behåller vi den information vi samlat in så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra rättliga förpliktelser, lösa tvister och genomdriva våra avtal och våra juridiska rättigheter, om tillämpligt.
 4. Spåra inte yppanden
  Vår webbplats svarar inte på Spåra inte signaler. För mer information om Spåra inte signaler, se: http://www.allaboutdnt.com.
 5. Kontakta oss
  Kontakta oss på: privacy@nayax.com med frågor eller farhågor som du kan ha angående integritetsfrågor eller angående denna integritetspolicy och vi kommer att göra vårt yttersta för att lösa dina problem utan dröjsmål.
  Du kan också kontakta vår personuppgiftsombud på: privacy@nayax.com eller kontakta oss via vanlig postgång på: EV METER Ltd. Nayax huvudkontor,3 Arik Einstain St., Herzliya 4659071 Israel

 

 

 

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR INVÄNDARE I KALIFORNIEN I ENLIGHET MED KALIFORNIENS CONSUMER PRIVACY ACT

Detta integritetsmeddelande (“Integritetsmeddelande”) för invånare i Kalifornien enligt California Consumer Privacy Act från 2018 (“CCPA”) reglerar hur vi behandlar information som samlats in från våra besökare, kunder, slutanvändare och användare som är bosatta i delstaten Kalifornien (“Konsumenter” enligt definitionen i CCPA och som här refereras till “du”), och kompletterar informationen i vår integritetspolicy. Detta integritetssmeddelande är en integrerad del av vår integritetspolicy och definitioner som används här, men inte definieras häri ska ha den betydelsen som tillskrivs dem i vår integritetspolicy.

För att läsa mer om dina integritetsrättigheter i Kalifornien, ska du besöka https://oag.ca.gov/privacy/privacy-laws.

Enligt kraven i CCPA kommer vi att uppdatera detta integritetsmeddelande var 12: e månad. Det senaste datumet för reviderings kommer att avspeglas i rubriken ”Nyligen ändrad” högst upp i integritetspolicyn.

TYP AV PERSONLIG INFORMATION SOM VI SAMLAR IN
I CCPA definieras , “Personlig information” som all information som identifierar, relaterar till, beskriver, med referens till, kan associeras med eller rimligen kopplas direkt eller indirekt till en viss konsument, hushåll eller enhet. Kategorierna av personlig information som vi samlar in (och har samlat in under de senaste 12 månaderna), fins detaljerad i tabellen nedan.). Det är viktigt att notera att vissa kategorier kanske inte gäller dig, eftersom det beror på vilken typ av interaktion du har med oss.

Kategori Exempel Insamlad
A. Identifierare. Ett riktigt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, identifierare online, internetprotokolladress, e-postadress, kontonamn eller andra liknande identifierare. Ja
B. Kategorier med personliga information listade i Kaliforniens lag om kundregistren (Cal. Civ. Code 1798.80(e)). Namn, underskrift, personnummer, fysiska egenskaper eller beskrivning, adress, telefonnummer, passnummer, körkort eller statligt ID-kortnummer, försäkringsnummer, utbildning, anställning, anställningshistorik, bankkontonummer, kreditkortsnummer, numret på debetkort eller annan ekonomisk information,
Viss personlig information som ingår i denna kategori kan överlappa andra kategorier.
Ja
C. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt lagen i Kaliforniens eller federal lag. Nationellt ursprung, medborgarskap, religion eller trosbekännelse, civilstånd,). Nej
D. Biometrisk information. Genetiska, fysiologiska, beteendemässiga och biologiska egenskaper eller aktivitetsmönster som används för att extrahera en mall eller annan identifierare eller identifierande information, som fingeravtryck, ansiktsavtryck och röstavtryck, iris- eller näthinneskanningar, tangenttryckning, gång eller andra fysiska mönster, och data om sömn, hälsa eller träning. Ja
E. Biometrisk information. Genetiska, fysiologiska, beteendemässiga och biologiska egenskaper eller aktivitetsmönster som används för att extrahera en mall eller annan identifierare eller identifierande information, som fingeravtryck, ansiktsavtryck och röstavtryck, iris- eller näthinneskanningar, tangenttryckning, gång eller andra fysiska mönster, och data om sömn, hälsa eller träning. Nej
F. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet. Bläddringshistorik, sökhistorik, information om konsumentens interaktion med en webbplats, applikation eller annons. Ja
G. Geolokaliseringsdata. Fysisk plats eller flyttningar. Ja
H. Sensoriska data. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller liknande information. Nej
I. Professionell eller anställningsrelaterad information. Aktuell eller tidigare jobbhistorik eller prestationsutvärderingar. Nej
J. Information om privat utbildning (enligt FERPA (Family Education Rights and Privacy ActEducation Rights and Privacy Act) (20 U.S.C. Avsnitt 1232g, 34 C.F.R. Del 99)). Utbildningsregister som är direkt relaterade till en student som upprätthålls av en utbildningsinstitution eller part som agerar för dess räkning, som betyg, avskrifter, klasslistor, studentscheman, koder för identifiering av studenter, information om studenters ekonomi eller register över studenters disciplin. Nej
K. Slutsatser hämtad från annan personlig information. Profilen som avspeglar en persons inställningar, egenskaper, psykologiska trender, predispositioner, beteende, attityder, intelligens, förmågor och fallenhet. Nej

SÅ HÄR SAMLAR VI IN INFORMATION
Beroende på vilken typ av interaktion du har med oss kan vi komma att samla in ovanstående detaljerad information från dig enligt följande: (i) direkt från dig, till exempel när du använder våra tjänster eller köper produkten; och (ii) automatiskt när du surfar på webbplatsen.

ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION
Vi kan använda eller yppa den personliga informationen vi samlar in för ett eller flera av följande affärsändamål:

 • För att uppfylla eller svara på anledningen till att du lämnade informationen. Om du till exempel kontaktar oss med en förfrågan och delar ditt namn och kontaktinformation kommer vi att använda den personliga informationen för att besvara din förfrågan.
 • För att tillhandahålla, stödja, personalisera och utveckla vår webbplats och tjänster, samt förbättra vår webbplats, produkter och tjänster.
 • För säkerhet och upptäckt av bedrägerier, och för att upprätthålla säkerheten, tryggheten och integriteten för vår webbplats och tjänster.
 • För testning, forskning, analys och produktutveckling, inklusive utveckling och förbättring av vår webbplats, produkter och tjänster.
 • För att besvara begäranden om brottsbekämpning och som krävs enligt tillämplig lag, domstolsbeslut eller statliga bestämmelser.
 • Som beskrivs för dig när vi samlar in din personliga information eller som på annat sätt anges i CCPA.
 • För att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar, antingen som en fortsatt verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande.

Vi kommer inte att samla in ytterligare kategorier av personlig information eller använda den personliga informationen som vi samlat in för väsentligt olika, icke relaterade eller oförenliga syften utan att vi meddelar dig.

DELA OCH SÄLJA UPPGIFTER
Vi kan komma att lämna ut din personliga information till en tredje part för ett affärsändamål. När vi lämnar ut personlig information för ett affärsändamål, ingår vi ett kontrakt som beskriver syftet och kräver att mottagaren både håller den personliga informationen konfidentiell och inte använda den för något syfte med undantag för att utföra kontraktet.
Vi delar din personliga information med följande kategorier av tredje part:

 1. Vi delar din personliga information med våra tjänsteleverantörer (som: AWS våra molnlagringstjänster, Salesforce, logistikleverantör, Pardot, faktureringstjänster och leverantörer avvecklingstjänster).
 2. Vi delar din personliga information med datasystem för insamling (som: Salesforce Analytics och Google Analytics).
 3. Vi delar din personliga information med våra affärspartners.

YPPANDEN OM PERSONLIG INFORMATION FÖR AFFÄRS- ELLER FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL
Under de föregående tolv (12) månaderna, har företaget yppat följande kategorier av personlig information för ett affärsändamål:
Kategori A: Identifierare.
Kategori B: Kategorier med personliga information listade i Kaliforniens lag om kundregistren Cal. (Cal. Civ. Code 1798.80(e)).
Kategori D: Kommersiell information.
Kategori F: Internet eller annan liknande nätverksaktivitet.

FÖRSÄLNING AV PERSONLIG INFORMATION
Under de föregående tolv (12) månaderna har företaget inte sålt personlig information (“försäljning” under CCPA relaterad till något yppande, överföring och försäljning av personlig information för monetära eller andra värdefulla vederlag).

DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE DIN PERSONLIGA INFORMATION
CCPA ger konsumenterna specifika rättigheter angående deras personliga information. Granska vår Policy om användarrättigheter gällande dina rättigheter enligt tillämplig lag.
Du kan utöva någon eller alla av dina ovanstående rättigheter i förhållande till din personliga information genom att fylla i DSR-formuläret och skicka det till vårt integritetsteam på: privacy@nayax.com