Uppsägningar, retur- och återbetalningspolicy

Uppsägningar, returer och återbetalningar ansvarar vår distributör för i Sverige, VP SalesTech AB. Distributören är registrerad i Sverige med företagsnummer 559088-5942. Deras registrerade adress är Flygfältsgatan 16A, Torslanda / Sprängarvägen 14 132 38 Saltsjö-Bo, Sverige. Deras momsnummer är SE559088594201. Du kan kontakta distributören via e-post på anders@vpsalestech.se, eller telefon +46 87 47 52 50.

Överensstämmande produkter. Vi har en laglig skyldighet att leverera produkter (även benämnt “varor”) i överensstämmelse med den order du lagt. I enlighet med reglerna och begränsningarna enligt konsumentförsäljningslagen (1990: 932), har du vissa rättigheter under vissa omständigheter och tidsrymden för produkter du har beställt från oss som är av undermålig kvalitet, olämplig för ändamålet eller inte som beskrivits.

Beroende på omständigheterna, kan dessa rättigheter omfatta rätt att neka produkten, få full återbetalning eller en prissänkning, låta reparera eller byta ut produkterna och i vissa situationer få skadeersättning. Konsumentverket i Sverigeger information om dessa rättigheter enligt lagen på sin webbplats “Hallå konsument!”, som du kan granska här www.hallakonsument.se.

Det ovanstående gäller endast dig om du är en konsument, det vill säga, en individ som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför den enskildes handel, verksamhet, hantverk eller yrke.

Uppsägning utan någon anledning. Rättigheterna till uppsägning som beskrivs nedan gäller bara dig om du är en konsument, det vill säga, en individ som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför den enskildes handel, verksamhet, hantverk eller yrke. Du kommer dock inte att dra nytta av rätten till uppsägning om produkterna har gjorts enligt din specifikation eller är tydligt anpassade.

Rätten att säga upp utan anledning. Du har rätten att säga upp detta kontrakt inom 14 dagar utan att ange någon anledning och få ersättning (återbetalning). Rätten till uppsägning utan någon anledning upphör att gälla –

  • (a) Efter 14 dagar från den dag du förvärvar eller tredje part (annan än transportören) som anges av dig, förvärvar varorna fysiskt;
  • (b) I händelse av kontrakt som gäller flera varor som du beställt i en enda order och levereras separat – efter 14 dagar från den dag då du eller en tredje part förvärvar, (annan än transportören) som anges av dig, förvärvar varorna fysiskt av den sista varan.

För att utöva denna rätt till uppsägning, måste du informera oss om ditt beslut att säga upp detta kontrakt genom ett tydlig, uttrycklig och otvetydig förklaring (t.ex. ett brev skickat med post, fax eller e-post). Du kan använda följande formulär för uppsägning, men det är inte obligatoriskt. Du kan också utöva din ångerrätt genom att använda Konsumentverkets standardformulär, som du kan hämta hem från webbplatsen (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett) (finns endast på svenska).

Du kan helt enkelt inte bara returnera produkterna utan att lämna ett meddelande eller avböja att acceptera produkterna vid leveransen. Du bör meddela uppsägningen genom ett skriftligt meddelande, snarare än via telefon.

Standardformulär för uppsägning

Till: VP SalesTech AB
support@vpsalestech.se
Flygfältsgatan 16A, Torslanda / Sprängarvägen 14 132 38 Saltsjö-Bo, Sweden

Jag meddelar härmed att jag säger upp mitt kontrakt för försäljning av följande produkter:

Beställt den/mottaget den:

Konsumentens namn:

Konsumentens adress:

Konsumentens namnteckning (endast om detta formulär meddelas på papper):

Datum:

För att uppfylla tidsfristen för denna uppsägning, räcker det för dig att skicka ditt meddelande om ditt utövande av rätten till uppsägning innan perioden för denna har löpt ut.

Returnerar produkterna. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss VP SalesTech AB, Flygfältsgatan 16A, Torslanda / Sprängarvägen 14 132 38 Saltsjö-Bo, Sweden, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag du meddelade din uppsägning av detta kontrakt till oss. Tidsfristen har uppfyllts om du skickat tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Du ska bära den direkta kostnaden för att returnera varorna. Kostnaden uppskattas till maximalt ungefär 500 SEK. Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning på varorna som härrör från annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Effekter av uppsägning. Om du säger upp kontraktet, kommer distributören ersätta dig alla betalningar som du har gjort, inklusive leveranskostnader för produkten till dig, (med undantag för de extra kostnaderna som uppstår om du väljer en typ av leverans annan än den billigaste typen av standardleverans vi erbjuder).

Distributören kan göra ett avdrag från återbetalningen för förlust i värde på levererade varor, om förlusten är ett resultat av onödig hantering av dig.

Distributören genomför återbetalningen utan onödigt dröjsmål, och inte senare än –

  • (a) 14 dagar efter dagen som distributören tagit emot alla levererade varor från dig, eller
  • (b) (om tidigare) 14 dagar efter dagen ger framlagt bevis på att du har returnerat varorna, eller
  • (c) Om inga varor levererades, 14 dagar efter den dag då vi eller distributören informerats om ditt beslut att säga upp detta kontrakt.

Notera att distributören kan hålla på återbetalningen fram till dess att distributören har fått tillbaka varorna eller att du har bifogat bevis på att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.

Distributören utställer återbetalningen med samma betalningsform som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen kommit överens om annat. Under alla omständigheter kommer du inte att debiteras några avgifter som ett resultat av återbetalningen.

Rättigheter vid en defekt produkt. Enligt konsumentförsäljningslagen (1990: 932), ska produkterna vi säljer till dig vara enligt beskrivningen, användbar för dess ändamål och av tillfredsställande kvalitet (varken trasig eller skadad). Du har också följande rättigheter om produkten som skickas till dig är undermålig (trasig eller skadad, icke användbar, eller inte som beskriven) med förbehåll för de villkor som anges i lagen

  • Nyttja garantin för produkten efter försäljningen som tillhandahållits av distributören, specificerad i vår produktgaranti. För hjälp efter försäljningen, ska du kontakta vår distributör direkt via e-post på support@vpsalestech.se, och de kommer att sträva efter att hjälpa dig och svara inom fem arbetsdagar;
  • Du kan returnera produkten inom 30 dagar efter mottagandet och erhålla en återbetalning;
  • Efter 30 dagar och fram till sex månader från mottagandet av produkten, om distributören inte kan reparera eller byta ut produkten, du har rätt till antingen en helt eller delvis återbetalning, som i de flesta fall förklaras i lagen;
  • Efter sex månader från att ha fått produkten och inom tre år, om du kan uppvisa att produkten var beskaffad med fel vid tidpunkten för leveransen till dig och att distributören inte har förmågan att reparera eller ersätta produkten, ska du ha rätt du till antingen att få fullständig eller delvis återbetalning, i de flesta fallen som beskrivs i lagen;
  • Om du, efter tre år från att tagit emot produkten och inom sex år, bevisar att produkten var felaktig vid den tid som den levererades till dig och distributören inte kan reparera eller byta ut produkten, kan du kanske få en delvis återbetalning om produkten inte håller inom en rimlig tidsperiod;

Detta är bara en sammanfattning av några av dina viktiga rättigheter.

Ett klagomål ska göras inom rimlig tid från när du upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. Om du framställer ett klagomål inom två månader från att ha upptäckt felet när du gjort det inom rimlig tid.